ٹیگس - آیت الله مرتضی تهرانی
ٹیگ: آیت الله مرتضی تهرانی